mpa

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสยามนั้น ได้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2541 และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันต่อสถานการณ์ ระเบียบราชการที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ มุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง สังคม และวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัย และแก้ไขปัญหาทางการบริหารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นนักบริหารที่รู้จักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบนความแตกต่างหลากหลายอาชีพและประสบการณ์ โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตนี้ เน้นการประยุกต์ทฤษฎีให้เข้ากับการนำไปใช้ คณาจารย์และวิทยากรพิเศษจึงเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐเป็นอย่างดี


บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
เมษายน 2557